Home

Vacatures

PRIVACY VERKLARING SOLLICITANTEN

Opgesteld Annemiek Hesselmans Datum 2019

TOELICHTING PRIVACYVERKLARING SOLLICITANTEN

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
De AVG bepaalt aan welke regels verwerking van persoonsgegevens moet voldoen en stelt daarvoor onder andere een aantal beginselen vast. Een van de beginselen is het transparantiebeginsel. De organisatie die persoonsgegevens verwerkt dient aan betrokkenen (degenen van wie de persoonsgegevens zijn) informatie te verstrekken over deze verwerking. De manier waarop dit plaatsvindt is middels een privacy statement.

AccountXperts heeft voor sollicitanten ook een privacy verklaring opgesteld. Deze is terug te vinden op de website van AccountXperts. Hieronder wordt het privacy statement voor sollicitanten verder toegelicht.

MODEL PRIVACYVERKLARING TEN BEHOEVE VAN SOLLICITANTEN

AccountXperts verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens, omdat u bij onze organisatie solliciteert, reageert op een vacature of op andere wijze interesse toont om werkzaamheden te verrichten voor AccountXperts. AccountXperts verwerkt die persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming. AccountXperts informeert u over hoe het uw persoonsgegevens in het kader van de genoemde activiteiten verwerkt en welke rechten u in dat kader heeft.

Verwerkingsverantwoordelijke contactgegevens

De contactgegevens van AccountXperts zijn:

Gegevens organisatie

Naam: AccountXperts
Bezoekadres: Kerkstraat 4a - 4b 5711 GV Someren
Postadres: Postbus 142 5710 AC Someren
KvK-nummer: 17236086
Algemeen telefoonnummer: 0492 347981
E-mailadres contactpersoon: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.accountxperts.nl

Als u vragen heeft, of als u gebruik wilt maken van een van uw individuele rechten, kunt u contact opnemen met onze privacy-contactpersoon / de functionaris voor gegevensbescherming.

Doeleinden verwerking

Uw CV (met Persoonsgegeven NAW-gegevens, opleidingsgegevens of contactgegevens en motivatie brief) kunnen door u aan AccountXperts worden verstrekt per post of via een e-mail aan de contactpersoon.

AccountXperts kan deze en andere verstrekte persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Het leggen en onderhouden van contact;
 • Het beantwoorden van door u gestelde vragen of het verstrekken van door u gevraagde informatie;
 • Het maken van een selectie van kandidaten om een sollicitatieprocedure mee te starten;
 • Het doorlopen van een sollicitatieprocedure;
 • Het voeren van een juiste administratie en intern beheer;
 • Het behandelen van uw eventuele klachten en het oplossen van geschillen;
 • Het doorlopen van de precontractuele fase met u en het kunnen aangaan van een (arbeids)overeenkomst met u bij wederzijdse overeenstemming.;
 • U toegang te kunnen verstrekken tot gebouw van AccountXperts

AccountXperts verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden.

Rechtsgrond(en) voor de verwerking

De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal een rechtsgrond. Hieronder worden deze rechtsgronden toegelicht.

Toestemming

De rechtsgrond toestemming is van toepassing indien u vrije, expliciete, ondubbelzinnige toestemming aan AccountXperts heeft gegeven om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Als AccountXperts persoonsgegevens verwerkt op basis van de door u verleende toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door u verleende toestemming, dan mag er, nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, geen verdere verwerking meer plaatsvinden.
Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Precontractuele maatregelen

In een aantal gevallen baseren wij de verwerking op uw verzoek tot het nemen van maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst met als doel het kunnen sluiten van deze overeenkomst. Als u bijvoorbeeld wenst dat AccountXperts met u een arbeidsovereenkomst aangaat, is het noodzakelijk in dat kader een of meer van eerder genoemde persoonsgegevens te verwerken.

Belangenafweging

De verwerking van uw persoonsgegevens is in sommige gevallen noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van AccountXperts of van een derde. In dat geval beoordeelt AccountXperts of uw belangen en grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan die gerechtvaardigde belangen. Alleen als dat niet het geval is, verwerkt AccountXperts uw persoonsgegevens op grond van de grondslag van de belangenafweging.

Als AccountXperts persoonsgegevens (mede) verwerkt op basis van een belangenafweging, dan zal AccountXperts de gerechtvaardigde belangen vermelden en u hierover informeren.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

AccountXperts zal u vooraf informeren over gevallen waarin u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken die vervolgens door AccountXperts verwerkt moeten worden op grond van:

 • Een wettelijke of contractuele verplichting en/of;
 • Omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te kunnen sluiten.

In dat geval zal u tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan uw eventuele weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken.

AccountXperts maakt in de vacaturetekst duidelijk welke (persoons)gegevens minimaal benodigd zijn om te kunnen beoordelen of u toegelaten wordt tot de sollicitatieprocedure. Wanneer u deze persoonsgegevens niet (volledig) aanlevert, kan AccountXperts besluiten u niet tot de procedure toe te laten. In iedere fase van de sollicitatieprocedure kan om aanvullende (persoons)gegevens worden gevraagd. Daarbij zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze (persoons)gegevens niet worden verstrekt. Wanneer AccountXperts uiteindelijk besluit met u een arbeidsovereenkomst aan te gaan, kan AccountXperts u eveneens verplichten aanvullende (persoons)gegevens te verstrekken om de overeenkomst aan te kunnen gaan. Ook dan zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze (persoons)gegevens niet worden verstrekt.

Bewaartermijnen

Als u algemene informatieverzoeken doet en/of vragen stelt, dan bewaart AccountXperts uw persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden zolang er onafgebroken contact is over één en hetzelfde onderwerp. Nadat er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, zullen uw persoonsgegevens binnen de daaropvolgende vier weken worden verwijderd.
Als u solliciteert of concreet interesse toont in een vacature of het verrichten van werkzaamheden voor AccountXperts, dan bewaart AccountXperts uw persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden zolang de sollicitatieprocedure loopt en/of er over en weer interesse wordt getoond in het mogelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst. Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure of wanneer er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, uiterlijk binnen de vier weken daarna. Het voorgaande lijdt uitzondering wanneer u toestemming geeft om uw persoonsgegevens langer op te slaan. In dat geval worden uw persoonsgegevens tot maximaal één jaar na toestemming bewaard.

In het geval van klachten of geschillen over het contact of de sollicitatieprocedure worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klachten en geschillen. Wanneer het duidelijk is dat een klacht of geschil is opgelost dan zullen de daarvoor bewaarde persoonsgegevens worden verwijderd.

Aanvullende informatie over verstrekking en verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met een andere organisatie bijvoorbeeld om referenties te checken, een achtergrondonderzoek te doen of een assessment te maken uiteraard met uw toestemming. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming en profilering plaats.

Uw rechten

Op grond van de AVG komen u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens toe:

 • het recht op inzage en kopie;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht op gegevenswissing;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u gebruik wil maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen via de in deze verklaring genoemde contactgegevens. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat AccountXperts niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten.

Binnen een maand nadat AccountXperts een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten van u heeft ontvangen, zal AccountXperts u informeren. Daarbij zal AccountXperts aangeven of en hoe aan uw verzoek gevolg gegeven en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan AccountXperts de reactietermijn van een maand verlengen. AccountXperts zal in dat geval binnen één maand aan u kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Het uitoefenen van de recht(en) door u is in beginsel kosteloos. AccountXperts wil er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezicht houder Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is opgesteld op 25 maart 2019 en kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden tijdig op een duidelijke wijze op deze website bekend gemaakt. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen via de in deze verklaring vermelde contactgegevens.